กำลังพลสำรองจังหวัดทหารบกชุมพร
รวบรวมกำลังพลสำรองพร้อมรบให้เป็นปึกแผ่น เตรียมพร้อม เพื่อปกป้องประเทศชาติ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ


รู้จักชมรมการกำลังสำรองฯ
การดำเนินงาน และกิจกรรมของชมรมฯ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลสำรอง เพื่อสาธารณะประโยชน์ของท้องถิ่นทั้งในยามปกติและยามเกิดภัยพิบัติ


สาระความรู้ ที่กำลังพลสำรองต้องรู้
กำลังพลสำรองทุกนาย ต้องมีความพร้อมตามตำแหน่งหน้าที่ของตน การพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองให้สามารถปฏิบัตงานได้จริง จึงเป็นสิ่งสำคัญ


ชมรมกำลังสำรองของไทย
กำลังสำรองทุกหน่วย มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แต่ด้วยความจำเป็นเรื่องสังกัดและพื้นที่ภูมิลำเนา จึงได้เกิดการรวมตัวกันเป็นภูมิลำเนาต่างๆ เพื่อความสะดวกในการประสานงานในแต่ละท้องที่


ว่าที่ ร.อ. วัชรินทร์  แสวงการว่าที่ร้อยเอกวัชรินทร์ แสวงการ
ประธานชมรมการกำลังสำรองแห่งประเทศไทย จังหวัดชุมพร


กำลังพลสำรองพร้อมรบ ตำแหน่ง นายทหารการยิงสนับสนุน กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๒๕ ค่ายเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดทหารบกชุมพร
*หลักสูตร ADVANCE SEA SEARCH & RESCUE ๒๕๕๑,
*หลักสูตร SEA SEARCH & RESCUE ๒๕๕๑ (คะแนนอันดับ ๑),
* หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่าทหารปืนใหญ่ รุ่น ๑๙/๒๕๔๘,
* หลักสูตรผู้บังคับหมวด เหล่าทหารปืนใหญ่ รุ่น ๑๖/๒๕๔๕,
* หลักสูตรการดำน้ำ หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๓๗,
* กอ.รมน. กองทัพภาคที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๓๖ (ประธานรุ่น)

ชมรมกำลังพลสำรองจังหวัดทหารบกชุมพร

ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารศูนย์การฝึกกำลังสำรอง กรมการรักษาดินแดน เป็นหน่วยรับผิด ชอบหลัก ดำเนินการฝึก และการประสาน หน่วยทหารซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสำหรับการขอรับการสนับสนุนพื้นที่ฝึกและยุทโธปกรณ์ โดยจัดตั้งเป็นศูนย ์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กระจายออกไปให้ครอบคลุม อยู่ทั่วพื้นที่ จังหวัดทหารบกกรุงเทพ ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์ จากหน่วยทหารและทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการ ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ได้มากยิ่งขึ้น

ทั้งยังเป็นการ อำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาวิชาทหาร ที่ศึกษาอยู่ห่างไกล ทำให้ไม่ต้องเสียเวลา ในการเดินทาง เพื่อมาเข้ารับการฝึก ณ ศูนย์การ-ฝึกกำลังสำรอง กรมการรักษาดินแดน

ลำดับ

ศูนย์ฝึก
ที่ตั้ง
ศูนย์ฝึก นศท. ร.๑ รอ. ถนนวิภาวดีรังสิต พญาไท กทม.
ศูนย์ฝึก นศท. ร.๑ พัน ๑ รอ.
ถนนวิภาวดีรังสิต พญาไท กทม.
ศูนย์ฝึก นศท. ร.๑ พัน ๒ รอ. ถนนแจ้งวัฒนะ บางเขน กทม.
ศูนย์ฝึก นศท. ร.๑๑ รอ. ถนนพหลโยธิน บางเขน กทม.
ศูนย์ฝึก นศท. ร.๑๑ พัน ๑ รอ. ถนนพหลโยธิน บางเขน กทม.
ศูนย์ฝึก นศท. ร.๑๑ พัน ๒ รอ. ถนนพหลโยธิน บางเขน กทม.
ศูนย์ฝึก นศท. พัน ร.รด. ถนนเจริญกรุง พระนคร กทม.
ศูนย์ฝึก นศท. ม.พัน ๑ รอ. ถนนพหลโยธิน พญาไท กทม.
ศูนย์ฝึก นศท. ม.พัน ๓ รอ. ถนนสามเสน ดุสิต กทม.
๑๐ ศูนย์ฝึก นศท. ม.พัน ๔ รอ. ถนนทหาร ดุสิต กทม.
๑๑ ศูนย์ฝึก นศท. ป.๑ รอ. ถนนประดิพัทธ กทม.
๑๒ ศูนย์ฝึก นศท. พล.ปตอ. ถนนทหาร ดุสิต กทม.
๑๓ ศูนย์ฝึก นศท. ส.พัน ๑ รอ. ถนนนางลิ้นจี่ เขตสาธร กทม
๑๔ ศูนย์ฝึก นศท. ส.๑ จว.สมุทรสาคร
๑๕ ศูนย์ฝึก นศท. กส.ทบ. จว.นครปฐม
๑๖ ศูนย์ฝึก นศท. รร.ทบอ.ช่างกล ขส.ทบ. ถนนทหาร ดุสิต กทม.


ลำดับ

มณฑลทหารบก

ที่ตั้ง

มณฑลทหารบกที่ ๑๒ ค่ายจักรพงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
มณฑลทหารบกที่ ๑๓ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหารราช อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
มณฑลทหารบกที่ ๑๔ ค่ายนวมินทราชินี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
มณฑลทหารบกที่ ๒๑ ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
มณฑลทหารบกที่ ๒๒ ค่ายศรีพัชรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
มณฑลทหารบกที่ ๒๓ ค่ายศรีพัชรินทร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
มณฑลทหารบกที่ ๒๔

ค่ายประจักษ์ศิลปาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

มณฑลทหารบกที่ ๓๑ ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสววรค์
มณฑลทหารบกที่ ๓๒ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
๑๐ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ค่ายกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
๑๑ มณฑลทหารบกที่ ๔๑ ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๒ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


ลำดับ

จังหวัดทหารบก

ที่ตั้ง

จังหวัดทหารบกสระบุรี ค่ายอดิศร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
จังหวัดทหารบกราชบุรี ค่ายภาณุรังษี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
จังหวัดทหารบกเพชรบุรี ค่ายรามราชนิเวศน์  อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี ค่ายกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ ค่ายพิชัยดาบหัก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดทหารบกพิษณุโลก ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ ค่ายพ่อขุนผาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดทหารบกเชียงราย ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
จังหวัดทหารบกปราจีนบุรี ค่ายจักรพงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
๑๐ จังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก  อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
๑๑ จังหวัดทหารบกสุรินทร์ ค่ายวีรวัฒน์โยธิน อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
๑๒ จังหวัดทหารบกน่าน ค่ายสุรพงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
๑๓ จังหวัดทหารบกตาก ค่ายวิชรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดตาก
๑๔ จังหวัดทหารบกพะเยา ค่ายขันเจืองธรรมิกราช อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
๑๕ จังหวัดทหารบกชุมพร ค่ายเขตรอุดมศักดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
๑๖ จังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานี ค่ายวิภาวดีรังสิต อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๗ จังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
๑๘ จังหวัดทหารบกจังหวัดเลย ค่ายศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย
๑๙ จังหวัดทหารบกสกลนคร ค่ายกฤษณ์สิวรา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
๒๐ จังหวัดทหารบกจังหวัดนครพนม ค่ายยอดเมืองขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
๒๑ จังหวัดทหารจังหวัดทุ่งสง ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒๒ จังหวัดทหารบกจังหวัดปัตตานี ค่ายอิงคยุทธบริหาร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
๒๓ จังหวัดทหารบกสระแก้ว ค่ายสุรสิงหนาท อำเภอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว